بازگشت
فروش داروخانه تهران ، نازي آباد
فروش داروخانه تهران ، نازي آباد
کد : DF950
نوع سند : 170 متر تجاري
وديعه : 200 ميليون
اجاره : 25 ميليون
مکان تقريبي : نازي آباد
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 25-23 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 10 ميليون
نکات : داروخانه بسيار شيک و کار آمد ، به قول اهل فن "اسب زين شده"
تاریخ ثبت: 19-10-1400
#پرسنل_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51729
فروش داروخانه استان فارس ، داراب
فروش داروخانه استان فارس ، داراب
کد : DF949
نوع سند : 140 متر تجاري
اجاره : 6 ميليون
مکان تقريبي : زرين دشت
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 15 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 50 ميليون
نکات : منطقه بسيار پر تردد
تاریخ ثبت: 19-10-1400
#فروش_داروخانه_استان_فارس
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51728
فروش داروخانه تهران ، دولت
فروش داروخانه تهران ، دولت
کد : DF948
نوع سند : 65 متر تجاري
وديعه : 100 ميليون
اجاره : 20 ميليون
مکان تقريبي : دولت
دپو دارو : به ميزان دلخواه مشتري
ميزان فروش روزانه : 10 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 3 ميليون
نکات : بيمارستان در نزديکي
تاریخ ثبت: 10-10-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51720
فروش داروخانه تهران ، دو راه قپان
فروش داروخانه تهران ، دو راه قپان
کد : DF947
نوع سند : 80 متر تجاري
وديعه : 100 ميليون
اجاره : 10 ميليون
مکان تقريبي : دو راه قپان
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 15-14 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 2 ميليون
نکات : تازه تاسيس ، OTC فروش
تاریخ ثبت: 10-10-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51719
فروش داروخانه تهران ، خيابان قصر الدشت
فروش داروخانه تهران ، خيابان قصر الدشت
کد : DF946
نوع سند : 50 متر تجاري
وديعه : 50 ميليون
اجاره : 10 ميليون
مکان تقريبي : خيابان قصر الدشت
دپو دارو : يک ميليارد
ميزان فروش روزانه : 12 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 10 ميليون
نکات : درمانگاه در نزديکي
تاریخ ثبت: 10-10-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51718
فروش داروخانه تهران ، سيمون بوليوار
فروش داروخانه تهران ، سيمون بوليوار
کد : DF945
نوع سند : 63 متر تجاري
وديعه : 100 ميليون
اجاره : 18 ميليون
مکان تقريبي : سيمون بوليوار
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 18 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 10 ميليون
تاریخ ثبت: 10-10-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51717
فروش داروخانه تهران ، ملت
فروش داروخانه تهران ، ملت
کد : DF944
نوع سند : 120 متر تجاري
وديعه : 200 ميليون
اجاره : 33 ميليون
مکان تقريبي : ملت
دپو دارو : 900 ميليون
ميزان فروش روزانه : 10 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 3 ميليون
تاریخ ثبت: 10-10-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51716
فروش داروخانه تهران ، شهرآرا (با ملکيت)فروش داروخانه تهران ، شهرآرا (با ملکيت)
فروش داروخانه تهران ، شهرآرا (با ملکيت)
کد : DF943
نوع سند : 53 متر مسکوني موقعيت تجاري
مکان تقريبي : شهرآرا
دپو دارو : 1.7 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 15 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 40 ميليون
نکات : همکف ، بر خيابان ، داروخانه قديمي
تاریخ ثبت: 10-10-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51715
فروش داروخانه قزوين ، فردوسي
فروش داروخانه قزوين ، فردوسي
کد : DF942
نوع سند : 69 متر تجاري
وديعه : قابل تبديل
اجاره : 20 ميليون
مکان تقريبي : فردوسي
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 17-16 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 26 ميليون
نکات : با پتاسيل بالا به دليل عدم اشراف موسس بر داروخانه ، دو بيمارستان در نزديکي و منطقه پر پزشک
تاریخ ثبت: 10-10-1400
#فروش_داروخانه_قزوین
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51714
فروش داروخانه تهران ، سيمون بوليوار
فروش داروخانه تهران ، سيمون بوليوار
کد : DF941
نوع سند : 100 متر تجاري
وديعه : 150 ميليون
اجاره : 10 ميليون
مکان تقريبي : سيمون بوليوار
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 17-16ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 7-6 ميليون
تاریخ ثبت: 26-9-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51703
فروش داروخانه مازندران ، آمل
فروش داروخانه مازندران ، آمل
کد : DF940
نوع سند : 80 متر تجاري
اجاره : 2.4 ميليون
مکان تقريبي : اطراف آمل
دپو دارو : 1.2 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 12 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 8 ميليون
نکات : مرکز بهداشت و دو دکتر در نزديکي
تاریخ ثبت: 26-9-1400
#فروش_داروخانه_مازندران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51702
فروش داروخانه اطراف تهران ، شهريار
فروش داروخانه اطراف تهران ، شهريار
کد : DF939
نوع سند : 30 متر اداري
وديعه : 4 ميليون
اجاره : 3 ميليون
مکان تقريبي : وحيديه
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 10 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 15 ميليون
نکات : قابليت افزايش فروش بواسطه عدم اشراف موسس است
تاریخ ثبت: 26-9-1400
#فروش_داروخانه_شهریار
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51701
فروش داروخانه زنجان ، ابهر
فروش داروخانه زنجان ، ابهر
کد : DF938
نوع سند : 60 متر تجاري
اجاره : 1.5 ميليون
مکان تقريبي : اطراف ابهر
دپو دارو : يک ميليارد
ميزان فروش روزانه : 14 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 20 ميليون
نکات : داروخانه بدون تعطيلي و هر روز باز است لذا همانند داروخانه شبانه روزي است ولي بدون هزينه هاي سنگين مربوطه
تاریخ ثبت: 26-9-1400
#فروش_داروخانه_زنجان
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51700
فروش داروخانه شبانه روزی حومه غربي تهران
فروش داروخانه شبانه روزی حومه غربي تهران
کد : DF937
نوع سند : 70 متر تجاري
وديعه : 10 ميليون
اجاره : 90 ميليون
مکان تقريبي : حومه غربي تهران
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 20 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 15 ميليون
نکات : قابليت افزايش فروش با فعال کردن درمانگاه شبانه روزي غير فعال در مجاورت
تاریخ ثبت: 18-9-1400
#فروش_داروخانه_شبانه_روزی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51685
فروش داروخانه تهران ، زعفرانيه
فروش داروخانه تهران ، زعفرانيه
کد : DF936
نوع سند : 220 متر مسکوني
وديعه : 350 ميليون
اجاره : 70 ميليون
مکان تقريبي : زعفرانيه
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 35-30 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 2 ميليون
نکات : متخصص پوست درجه يک در مجاورت داروخانه ، قابليت ارتقا صندوق بواسطه مجرب نبودن مالک فعلي
تاریخ ثبت: 18-9-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51684
فروش داروخانه تهران ، خيابان وليعصر
فروش داروخانه تهران ، خيابان وليعصر
کد : DF935
نوع سند : 60 متر تجاري
وديعه : 100 ميليون
اجاره : 24 ميليون
مکان تقريبي : چهار راه وليعصر
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 25 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 40 ميليون
تاریخ ثبت: 18-9-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51683
فروش داروخانه تهران ، فلکه صادقيه (سه دانگ پروانه و ملک)
فروش داروخانه تهران ، فلکه صادقيه (سه دانگ پروانه و ملک)
کد : DF934
نوع سند : 68 متر مسکوني
مکان تقريبي : فلکه صادقيه
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 15 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 25 ميليون
نکته : خريدار سه دانگ از ملک و پروانه را خريد مي نمايد و شريک ايشان (يعني مالک سه دانگ ديگر پروانه و ملک) سهم خود را در اختيار ايشان قرار مي دهند و از بابت آن اجاره ماهانه ثابت دريافت خواهند نمود
تاریخ ثبت: 18-9-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51682
فروش داروخانه استان مرکزي ، پرندک
فروش داروخانه استان مرکزي ، پرندک
کد : DF933
نوع سند : 60 متر تجاري
وديعه : 6 ميليون
اجاره : 1.5 ميليون
مکان تقريبي : پرندک
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 10 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 8 ميليون
نکات : اين داروخانه تنها به داروساز و با قيمت بسيار نازل واگذار ميشود
تاریخ ثبت: 18-9-1400
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51681
فروش داروخانه تهران ، ميدان ونک
فروش داروخانه تهران ، ميدان ونک
کد : DF932
نوع سند : 100 متر مسکوني
وديعه : 200 ميليون
اجاره : 45 ميليون
مکان تقريبي : ميدان ونک
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 17 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 20 ميليون
نکات : منطقه بسيار پر تردد و پر پزشک ، پتانسيل افزايش فروش به دليل عدم تمرکز موسس بر روي داروخانه
تاریخ ثبت: 11-9-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51678
فروش داروخانه تهران ، گيشا
فروش داروخانه تهران ، گيشا
کد : DF931
نوع سند : 90 متر مسکوني
وديعه : 150 ميليون
اجاره : 21 ميليون
مکان تقريبي : گيشا
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 13 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 20 ميليون
نکات : چند پزشک در مجاورت و در نزديکي
تاریخ ثبت: 11-9-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51677
فروش داروخانه تهران ، ولنجک
فروش داروخانه تهران ، ولنجک
کد : DF930
نوع سند : 190 متر
وديعه : 200 ميليون
اجاره : 50 ميليون
مکان تقريبي : ولنجک
دپو دارو : 3 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 30 ميليون
نکات : چند کلينيک پوست در مجاورت و نزديکي
تاریخ ثبت: 11-9-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51676
فروش داروخانه خراسان رضوي ، مشهد
فروش داروخانه خراسان رضوي ، مشهد
کد : DF929
نوع سند : 85 متر تجاري
وديعه : 100 ميليون
اجاره : 8 ميليون
مکان تقريبي : مشهد
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 12 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 20 ميليون
نکات : درمانگاه در نزديکي
تاریخ ثبت: 11-9-1400
#فروش_داروخانه_مشهد
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51675
فروش داروخانه تهران ، خيابان 17 شهريور
فروش داروخانه تهران ، خيابان 17 شهريور
کد : DF928
نوع سند : 60 متر تجاري
وديعه : 100 ميليون
اجاره : 8 ميليون
مکان تقريبي : خيابان 17 شهريور
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 17-16ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 30 ميليون
نکات : بسيار قديمي و با اصالت
تاریخ ثبت: 11-9-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51674
فروش داروخانه شبانه روزي - کردستان ، حومه سنندج
فروش داروخانه شبانه روزي - کردستان ، حومه سنندج
کد : DF927
نوع سند : 70 متر تجاري
وديعه : 20 ميليون
اجاره : 3 ميليون
مکان تقريبي : حومه سنندج
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 21 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 25 ميليون
نکات : داروخانه به خريدار منتقل مي گردد و موسس ادامه خدمت نمي دهند -
تاریخ ثبت: 11-9-1400
#فروش_داروخانه_سنندج
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51673
فروش داروخانه استان فارس ، شيراز (با/بدون ملک)
فروش داروخانه استان فارس ، شيراز (با/بدون ملک)
کد : DF926
نوع سند : 180 متر تجاري
فروش : با قيمت کارشناسي منطقه (حدود متري 350 ميليون)
اجاره : با قيمت کارشناسي منطقه (حدود 120 ميليون)
مکان تقريبي : شيراز
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 70 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 200 ميليون
نکات : منطقه پر پزشک
تاریخ ثبت: 7-9-1400
#فروش_داروخانه_شیراز
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51657
صفحه قبلی  صفحه بعدی  

فارمالیدر

راههای ارتباط با ما

تلفــن : 44008040-021
خطوط روتاری بدون اشغال
تلفن همراه : 09128705270
تلفن همراه : 09358705270
تلفن همراه : 09397714080
info@IranPhramaLeader.comتلفــن : 33521671-026
تلفن همراه : 09122631247
تلفن همراه : 09126128712
info@IranPhramaLeader.com

نشانی دفتر تهران

نشانی : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، خیابان آیت الله کاشانی ، بعد از خیابان ابوذر نرسیده به خیابان مهران ، جنب بانک سینا پلاک 69 ، ساختمان 107 ، طبقه 5 ، واحد 17
(حد فاصل داروخانه روزدار و داروخانه مظاهری و روبروی داروخانه خرسند)


نشانی دفتر کرج

نشانی : استان البرز، کرج، 45 متری گلشهر، نرسیده به پمپ بنزین ، مجتمع 110، طبقه 3، واحد 18

کلیه حقوق متعلق به شرکت ایران فارمالیدر میباشد