بازگشت
فروش داروخانه استان تهران ، ميگون
فروش داروخانه استان تهران ، ميگون
کد : DF544
نوع سند : 50 متر تجاري
وديعه : 50 ميليون
اجاره : 4 ميليون
مکان تقريبي : ميگون
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 8.5 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 8 ميليون
نکات خاص : تک داروخانه ، هزينه بسيار پايين ، سود دهي عالي براي داروسازان جوان ، چهار دکتر عمومي 24 ساعته
تاریخ ثبت: 15-5-1399
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31137
فروش داروخانه استان تهران ، نسيم شهر
فروش داروخانه استان تهران ، نسيم شهر
کد : DF543
نوع سند : 50 متر تجاري
وديعه : 50 ميليون
اجاره : 4 ميليون
مکان تقريبي : نسيم شهر
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 8.5 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 8 ميليون
نکات خاص : قرارداد ملک 5 ساله
تاریخ ثبت: 15-5-1399
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31136
فروش داروخانه استان تهران ، پرديس
فروش داروخانه استان تهران ، پرديس
کد : DF542
نوع سند : 50 متر تجاري
وديعه : 50 ميليون
اجاره : 8 ميليون
مکان تقريبي : پرديس
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 10 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 2 ميليون
نکات خاص : داروخانه OTC فروش
تاریخ ثبت: 15-5-1399
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31135
فروش داروخانه استان تهران ، پرديس
فروش داروخانه استان تهران ، پرديس
کد : DF541
نوع سند : 50 متر تجاري
وديعه : 100 ميليون
اجاره : 15 ميليون
مکان تقريبي : پرديس
دپو دارو : 3 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 25-24 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 7-6 ميليون
نکات خاص : داروخانه OTC فروش و پر سود ، منطقه پر پزشک
تاریخ ثبت: 15-5-1399
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31134
فروش داروخانه استان خوزستان ، آبادان (با ملکيت/ بدون ملکيت)
فروش داروخانه استان خوزستان ، آبادان (با ملکيت/ بدون ملکيت)
کد : DF540
نوع سند : 150 متر تجاري
وديعه : 50 ميليون
اجاره : 10 ميليون
مکان تقريبي : همدان
دپو دارو : يک ميليارد (قابل کاستن)
ميزان فروش روزانه : 6 ميليون (در شرايط کرونا)
ميزان بيمه ماهانه : 100 ميليون
نکات خاص : در شرايط عادي قبل از کرونا فروش روزانه بالاي 10 ميليون بوده است - ملک پر ارزش در منطقه آزاد - 20 سال معافيت مالياتي (حريد ملک با قيمت کارشناسي منطقه) - مرکز پر پزشک و پر تردد
تاریخ ثبت: 15-5-1399
#فروش_داروخانه_آبادان
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31133
فروش داروخانه استان همدان، همدان
فروش داروخانه استان همدان، همدان
کد : DF539
نوع سند : 60 متر مسکوني
وديعه : 40 ميليون
اجاره : 9 ميليون
مکان تقريبي : همدان
دپو دارو : يک ميليارد
ميزان فروش روزانه : 15ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 12 ميليون
نکات خاص : قابليت افزايش فروش (موسس فعلي به دليل معذوريتهاي شخصي بطور کامل بر روي داروخانه تمرکز ندارد)
تاریخ ثبت: 15-5-1399
#فروش_داروخانه_همدان
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31132
فروش داروخانه استان بوشهر ، دشتستان
فروش داروخانه استان بوشهر ، دشتستان
کد : DF538
نوع سند : 210 متر تجاري
وديعه : 25 ميليون
اجاره : 2 ميليون
مکان تقريبي : دشتستان
دپو دارو : 2 ميليارد قابل کاستن به ميزان نياز خريدار
ميزان فروش روزانه : 10 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 25 ميليون
نکات خاص : تک داروخانه ، موسس مي تواند باقي بماند
تاریخ ثبت: 15-5-1399
#فروش_داروخانه_بوشهر
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31131
فروش داروخانه استان تهران ، شهريار
فروش داروخانه استان تهران ، شهريار
کد : DF537
نوع سند : 30 متر اداري
وديعه : 4 ميليون
اجاره : 3 ميليون
مکان تقريبي : وحيديه
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 5 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 10 ميليون
نکات خاص : قرارداد بلند مدت ملک - تعدادي پزشک در نزديکي
تاریخ ثبت: 15-5-1399
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31130
فروش داروخانه تهران ، خيابان وليعصر با ملکيت
فروش داروخانه تهران ، خيابان وليعصر با ملکيت
کد : DF536
نوع سند : 240 متر تجاري
ارزش ملک : خدود 27 ميليارد
مکان تقريبي : خيابان وليعصر
دپو دارو : 2 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 40 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 70 ميليون
نکات خاص : بسيار پر پزشک
تاریخ ثبت: 15-5-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31129
فروش داروخانه استان تهران ، شهرستان بهارستان
فروش داروخانه استان تهران ، شهرستان بهارستان
کد : DF535
نوع سند : 140 متر مسکوني
وديعه : 350 ميليون
اجاره : 4 ميليون
مکان تقريبي : پارک وي
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 15 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 10 ميليون
نکات خاص : قرارداد بلند مدت ملک - تعدادي پزشک در نزديکي
تاریخ ثبت: 15-5-1399
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31128
فروش داروخانه تهران ، پارک وي
فروش داروخانه تهران ، پارک وي
کد : DF534
نوع سند : 140 متر مسکوني
وديعه : 350 ميليون
اجاره : 4 ميليون
مکان تقريبي : پارک وي
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 15 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 10 ميليون
نکات خاص : دکوراسيون عالي ، هزينه هاي کم نسبت به منطقه
تاریخ ثبت: 31-4-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31127
فروش داروخانه تهران ، منظريه
فروش داروخانه تهران ، نیاوران
کد: DF533
مکان تقريبي : منظريه
دپو دارو : در حد عرف
وديعه: 100 ميليون
اجاره: 19 ميليون
ميزان فروش روزانه : 20 ميليون
نکات : پتانسيل افزايش فروش
تاریخ ثبت: 31-4-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31126
فروش داروخانه لرستان ، درود
فروش داروخانه لرستان ، درود
کد: DF532
مکان تقريبي : درود
دپو دارو : يک ميليارد
وديعه : 50 ميليون
اجاره: 5 ميليون
ميزان فروش روزانه : 10 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 30 ميليون
تاریخ ثبت: 30-4-1399
#فروش_داروخانه_لرستان
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31123
فروش داروخانه اطراف تهران ، حومه جنوبي تهران (با ملکيت/بدون ملکيت)
فروش داروخانه اطراف تهران ، حومه جنوبي تهران (با ملکيت/بدون ملکيت)
کد: DF531
مکان تقريبي : فرودگاه امام
دپو دارو : يک ميليارد
اجاره: 25 ميليون
ميزان فروش روزانه : 20 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 40 ميليون
نکات خاص : در صورت تمايل خريدار ملک داروخانه با قيمت کارشناسي منطقه وجود دارد (180 متر تجاري)
تاریخ ثبت: 18-4-1399
#فروش_داروخانه_شبانه_روزی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31121
فروش داروخانه تهران ، بلوار کشاورز
فروش داروخانه تهران ، بلوار کشاورز
کد: DF530
مکان تقريبي : بلوارکشاورز
دپو دارو : 1.9 ميليارد
وديعه: 100 ميليون
اجاره: 33 ميليون
ميزان فروش روزانه : 20 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 150 ميليون
نکات خاص : قابليت افزايش در صورت افزايش سرمايه و پيچيدن نسخه هاي بيمه اي
تاریخ ثبت: 18-4-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31120
فروش داروخانه با ملک (سرقفلي) تهران ، منيريه
فروش داروخانه با ملک (سرقفلي) تهران ، منيريه
کد: DF529
مکان تقريبي : منيريه
دپو دارو : 2 ميليارد
قيمت سرقفلي : به قيمت کارشناسي منطقه (حدودا متري 150 ميليون)
ميزان فروش روزانه : 22-18 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 25 ميليون
نکات خاص : درمانگاه در مجاورت ، 8 پزشک
تاریخ ثبت: 18-4-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31119
فروش داروخانه کرمانشاه ، کرمانشاه
فروش داروخانه کرمانشاه ، کرمانشاه
کد: DF528
مکان تقريبي : کرمانشاه
دپو دارو : 800 ميليون
وديعه: 50 ميليون
اجاره: 4 ميليون
ميزان فروش روزانه : 7 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 15 ميليون
نکات خاص : دو متخصص اطفال و سه پزشک عمومي در مجاورت ، درمانگاه در نزديکي
تاریخ ثبت: 18-4-1399
#فروش_داروخانه_کرمانشاه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31118
فروش داروخانه تهران ، تهرانپارس
فروش داروخانه تهران ، تهرانپارس
کد: DF527
مکان تقريبي : تهرانپارس
دپو دارو : بسته به نياز مشتري
وديعه: 100 ميليون
اجاره: 11 ميليون
ميزان فروش روزانه : 11 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 15 ميليون
نکات خاص : متخصص زنان پر نسخه در مجاورت
تاریخ ثبت: 18-4-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31117
فروش داروخانه تهران ، هنگام
فروش داروخانه تهران ، هنگام
کد: DF526
مکان تقريبي : هنگام
دپو دارو : 150 ميليون
وديعه: 20 ميليون
اجاره: 6 ميليون
ميزان فروش روزانه : 5 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 10 ميليون
نکات خاص : داروخانه کم هزينه ، به قيمت ، قابل ارتقا با افزايش دپو دارو و جور کردن جنس
تاریخ ثبت: 11-4-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31114
فروش داروخانه تهران ، سرو غربي
فروش داروخانه تهران ، سرو غربي
کد: DF525
مکان تقريبي : سرو غربي
دپو دارو : 600 ميليون
وديعه: 100 ميليون
اجاره: 13 ميليون
ميزان فروش روزانه : 8 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 10-12 ميليون
نکات خاص : دپو داروخانه فاقد دارو ها و اقلام آفر ، حجمي وهرز مي باشد - در فاصله 150 متري حدودا سي پزشک دارد و امکان ارتقا فروش داروخانه امکان پذير است
تاریخ ثبت: 11-4-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31113
فروش داروخانه شبانه روزي اطراف تهران ، جاده مخصوص کرج
فروش داروخانه شبانه روزي اطراف تهران ، جاده مخصوص کرج
کد: DF524
مکان تقريبي : جاده مخصوص کرج
دپو دارو : در حد عرف
وديعه: 100 ميليون
اجاره: 20 ميليون
ميزان فروش روزانه : 32-30 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 60-50 ميليون
نکات خاص : حدودا ده دکتر در نزديکي ، OTC فروش ، آزمايشگاه در حال تاسيس در مجاورت
تاریخ ثبت: 11-4-1399
#فروش_داروخانه_شبانه_روزی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31112
فروش داروخانه شبانه روزي اطراف تهران ، ابتداي جاده امام رضا 2
فروش داروخانه شبانه روزي اطراف تهران ، ابتداي جاده امام رضا
کد: DF523
مکان تقريبي : ابتداي جاده امام رضا
دپو دارو : در حد عرف
وديعه: ندارد
اجاره: 10 ميليون
ميزان فروش روزانه : 23 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 25-30 ميليون
تاریخ ثبت: 11-4-1399
#فروش_داروخانه_شبانه_روزی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31111
فروش داروخانه شبانه روزي اطراف تهران ، ابتداي جاده امام رضا
فروش داروخانه شبانه روزي اطراف تهران ، ابتداي جاده امام رضا
کد: DF522
مکان تقريبي : ابتداي جاده امام رضا
دپو دارو : در حد عرف
وديعه: 100 ميليون
اجاره: 20 ميليون
ميزان فروش روزانه : 28 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 35-30 ميليون
نکات خاص : لوکيشن عالي
تاریخ ثبت: 11-4-1399
#فروش_داروخانه_شبانه_روزی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31110
فروش داروخانه تهران ، شريعتي
فروش داروخانه تهران ، شريعتي
کد: DF521
مکان تقريبي : شريعتي
دپو دارو : 400 ميليون
وديعه: 100 ميليون
اجاره: 15 ميليون
ميزان فروش روزانه : 4.5 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 8 ميليون
تاریخ ثبت: 8-4-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31109
فروش داروخانه کهگيلويه و بويراحمد ، ياسوج
فروش داروخانه کهگيلويه و بويراحمد ، ياسوج
کد: DF520
مکان تقريبي : ياسوج
دپو دارو : 800 ميليون
وديعه: 30 ميليون
اجاره: 5 ميليون
ميزان فروش روزانه : 17-15 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 65 ميليون
نکات : جنب ساختمان پزشکان ، نزديکي بيمارستان ، مغازه با بر برزگ و ديد عالي
تاریخ ثبت: 8-4-1399
#فروش_داروخانه_یاسوج
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31108
صفحه قبلی  صفحه بعدی  

فارمالیدر

راههای ارتباط با ما

تلفــن : 44008040-021
خطوط روتاری بدون اشغال
تلفن همراه : 09128705270
تلفن همراه : 09358705270
تلفن همراه : 09397714080
info@IranPhramaLeader.comتلفــن : 33521671-026
تلفن همراه : 09122631247
تلفن همراه : 09126128712
info@IranPhramaLeader.com

نشانی دفتر تهران

نشانی : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، خیابان آیت الله کاشانی ، بعد از خیابان ابوذر نرسیده به خیابان مهران ، جنب بانک سینا پلاک 69 ، ساختمان 107 ، طبقه 5 ، واحد 17
(حد فاصل داروخانه روزدار و داروخانه مظاهری و روبروی داروخانه خرسند)


نشانی دفتر کرج

نشانی : استان البرز، کرج، 45 متری گلشهر، نرسیده به پمپ بنزین ، مجتمع 110، طبقه 3، واحد 18

کلیه حقوق متعلق به شرکت ایران فارمالیدر میباشد