بازگشت
فروش داروخانه اطراف تهران ، اسلامشهر
فروش داروخانه اطراف تهران ، اسلامشهر
کد : DF78
نوع سند : 40 متر تجاري
وديعه : 80 ميليون
اجاره : 8.5 ميليون
مکان تقريبي : اسلامشهر
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 10-9 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 8 ميليون
نکات : درمانگاه در مجاورت - با داروخانه در تهران تهاتر هم مي کنند
تاریخ ثبت: 27-3-1400
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51276
فروش داروخانه اطراف تهران ، ورامين
فروش داروخانه اطراف تهران ، ورامين
کد : DF787
نوع سند : 130 متر تجاري
وديعه : 60 ميليون
اجاره : 6 ميليون
مکان تقريبي : ورامين
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 18-14 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 6-5 ميليون
نکات : otc فروش
تاریخ ثبت: 27-3-1400
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51275
فروش داروخانه خراسان رضوي ، مشهد
فروش داروخانه خراسان رضوي ، مشهد
کد : DF786
نوع سند : 120 متر تجاري
وديعه : 20 ميليون
اجاره : 7 ميليون
مکان تقريبي : مشهد
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 20-18 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 50 ميليون
نکات : نزديکي بيمارستان
تاریخ ثبت: 27-3-1400
#فروش_داروخانه_مشهد
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51274
فروش داروخانه ايلام ، اطراف مرکز استان
فروش داروخانه ايلام ، اطراف مرکز استان
کد : DF785
نوع سند : 90 متر تجاري
وديعه : رايگان
اجاره : يک ميليون
مکان تقريبي : 40 کيلومتري مرکز استان
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 15 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 30 ميليون
نکات : تک داروخانه ، يک داروخانه در مجاورت
تاریخ ثبت: 27-3-1400
#فروش_داروخانه_ایلام
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51273
فروش داروخانه تهران ، مشيريه
فروش داروخانه تهران ، مشيريه
کد : DF784
نوع سند : 60 متر تجاري
وديعه : 40 ميليون
اجاره : 7 ميليون
مکان تقريبي : مشيريه
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 9 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 5-4 ميليون
تاریخ ثبت: 27-3-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51272
فروش داروخانه اطراف تهران ، مارليک
فروش داروخانه اطراف تهران ، مارليک
کد : DF783
نوع سند : 35 متر تجاري
وديعه : رايگان
اجاره : 3.5 ميليون
مکان تقريبي : مارليک
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 7-6 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : اندک
نکات : آماده انتقال ، بدون بدهي
تاریخ ثبت: 27-3-1400
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51271
فروش داروخانه استان فارس ، فسا
فروش داروخانه استان فارس ، فسا
کد : DF782
نوع سند : 100 متر تجاري
وديعه : 20 ميليون
اجاره : 3 ميليون
مکان تقريبي : فسا
دپو دارو : در حد عرف (قابل تحويل بدون دارو)
ميزان فروش روزانه : 9-8 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 25-10 ميليون
تاریخ ثبت: 21-3-1400
#فروش_داروخانه_فارس
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51256
فروش داروخانه قزوين ، قزوين
فروش داروخانه قزوين ، قزوين
کد : DF781
نوع سند : 160 متر تجاري
وديعه : 20 ميليون
اجاره : 10 ميليون
مکان تقريبي : قزوين
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 6 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 8-10 ميليون
نکات : حدود 30 دکتر مشترک بين سه داروخانه
تاریخ ثبت: 21-3-1400
#فروش_داروخانه_قزوین
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51255
فروش داروخانه اطراف حومه غربی تهران
فروش داروخانه اطراف تهران
کد : DF78
نوع سند : 60 متر تجاري
وديعه : 25 ميليون
اجاره : 2.5 ميليون
مکان تقريبي : حومه غربي تهران
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 15 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 13ميليون
نکات : دکور عالي ، ماما و متخصص داخلي در نزديکي
تاریخ ثبت: 21-3-1400
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51254
فروش داروخانه تهران ، سي متري نيروي هوايي
فروش داروخانه تهران ، سي متري نيروي هوايي
کد : DF779
نوع سند : 110 متر تجاري + مسکوني
وديعه : 50 ميليون
اجاره : 11 ميليون
مکان تقريبي : سي متري نيروي هوايي
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 14-10 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 25-20 ميليون
نکات : جنب درمانگاه نظامي بسيار شلوغ
تاریخ ثبت: 21-3-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51253
فروش داروخانه اطراف تهران ، بهارستان
فروش داروخانه اطراف تهران ، بهارستان
کد : DF778
نوع سند : 60 متر تجاري
وديعه : 8 ميليون
اجاره : 2.5 ميليون
مکان تقريبي : بهارستان
دپو دارو : يک ميليارد
ميزان فروش روزانه : 8 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 20-15 ميليون
نکات : قديمي ، پزشک و ماما و متخصص در مجاورت ، کم هزينه
تاریخ ثبت: 21-3-1400
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51252
فروش داروخانه اطراف تهران ، اسلامشهر
فروش داروخانه شبانه روزی اطراف تهران ، اسلامشهر (سه دانگ)
کد : DF777
نوع سند : 75 متر تجاري
وديعه : 50 ميليون
اجاره : 5.5 ميليون
مکان تقريبي : اسلامشهر
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 20 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 50 ميليون
نکات : بيمارستان و متخصص ارتوپد در نزديکي ، ايراني فروش و با حاشيه سود بالا
تاریخ ثبت: 13-3-1400
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51233
فروش داروخانه تهران ، بلوار کشاورز
فروش داروخانه تهران ، بلوار کشاورز
کد : DF776
نوع سند : 75 متر تجاري
وديعه : 100 ميليون
اجاره : 20 ميليون
مکان تقريبي : بلوار کشاورز
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 10 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 30-20 ميليون
نکات : منطقه پر پزشک ، امکان خريد ملک با قيمت بسيار مناسب وجود دارد
تاریخ ثبت: 13-3-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51232
فروش داروخانه مازندران ، ساري (با ملکيت)
فروش داروخانه مازندران ، ساري (با ملکيت)
کد : DF775
نوع سند : 137 متر تجاري
وديعه : 1.35ميليون
قيمت ملک : کارشناسي منطقه (25 ميليارد)
مکان تقريبي : ساري
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 50 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 100 ميليون
نکات : نزديکي درمانگاه ، داراي قرارداد بيمه با شرکتهاي گوناگون بيمه گر
تاریخ ثبت: 3-3-1400
#فروش_داروخانه_مازندران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51216
فروش داروخانه تهران ، ميدان خراسان
فروش داروخانه تهران ، ميدان خراسان
کد : DF774
نوع سند : 53 متر تجاري
وديعه : 50 ميليون
اجاره : 9 ميليون
مکان تقريبي : ميدان خراسان
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 16-12 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 6-5 ميليون
تاریخ ثبت: 3-3-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51215
فروش داروخانه تهران ، پيروزي
فروش داروخانه تهران ، پيروزي
کد : DF773
نوع سند : 40 متر تجاري
وديعه : 100 ميليون
اجاره : 18 ميليون
مکان تقريبي : پيروزي
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 13-12 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 10 ميليون
تاریخ ثبت: 3-3-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51214
فروش داروخانه تهران ، گيشا
فروش داروخانه تهران ، گيشا
کد : DF772
نوع سند : 82 متر تجاري
وديعه : 100 ميليون
اجاره : 24 ميليون
مکان تقريبي : گيشا
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 18 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 4 ميليون
نکات : منطقه بسيار پر تردد
تاریخ ثبت: 3-3-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51213
فروش داروخانه اطراف تهران ، انديشه
فروش داروخانه اطراف تهران ، انديشه
کد : DF771
نوع سند : 30 متر تجاري
وديعه : 400 ميليون
اجاره : رايگان
مکان تقريبي : فاز 3
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : داروخانه تازه تاسيس است
نکات : داروخانه تازه به محل جديد منتقل شده است و در هفته اول روزي 2 ميليون است ، پتانسيل فروش حداقل 10 ميليون ، قيمت داروخانه در حد پروانه خام در نظر گرفته شده است
تاریخ ثبت: 3-3-1400
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51212
مسئول فنی داروخانه رباط کریم
نیازمند مسئول فنی با پروانه و حضور شیفت صبح وعصر داروخانه ای در رباط کریم
09337005503
تاریخ ثبت: 3-3-1400
#مسئول_فنی_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51204
فروش داروخانه تهران ، ميدان ونک
فروش داروخانه تهران ، ميدان ونک
کد : DF770
نوع سند : 125متر تجاري
وديعه : 175ميليون
اجاره : 30 ميليون
مکان تقريبي : ميدان ونک
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 20 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 20 ميليون
نکات : نزديکي به سه بيمارستان و چندين ساختمان پزشکان با بيش از 60 متخصص ، در صورت تامين داروهاي مد نظر اين متخصصان فروش داروخانه به شدت افزايش مي يابد
تاریخ ثبت: 30-2-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51196
فروش داروخانه اطراف تهران ، نسيم شهر
فروش داروخانه اطراف تهران ، نسيم شهر
کد : DF769
نوع سند : 120 متر تجاري
وديعه : 10 ميليون
اجاره : 3 ميليون
مکان تقريبي : نسيم شهر
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 7 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 2 ميليون
نکات : داروخانه توسط افراد غير حرفه اي اداره مي شود لذا پتانسيل افزايش فروش دارد
تاریخ ثبت: 27-2-1400
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51183
فروش داروخانه تهران ، ميدان ونک
فروش داروخانه تهران ، ميدان ونک
کد : DF768
نوع سند : 110 متر مسکوني
وديعه : 200 ميليون
اجاره : 30 ميليون
مکان تقريبي : ميدان ونک
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 15 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 50 ميليون
نکات : داخل ساختمان پزشکان با شش دکتر و مجاورت سه ساختمان پزشکان با بيش از پنجاه دکتر
تاریخ ثبت: 27-2-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51182
فروش داروخانه خراسان رضوي ، مشهد
فروش داروخانه خراسان رضوي ، مشهد
کد : DF767
نوع سند : 45 متر تجاري
وديعه : 70 ميليون
اجاره : 6 ميليون
مکان تقريبي : مشهد
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 4 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 10 ميليون
نکات : نزديک بيمارستان
تاریخ ثبت: 27-2-1400
#فروش_داروخانه_مشهد
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51181
فروش داروخانه تهران ، ستارخان
فروش داروخانه تهران ، ستارخان
کد : DF766
نوع سند : 83 متر تجاري
وديعه : 30 ميليون
اجاره : 10 ميليون
مکان تقريبي : ستارخان
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 25 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 18 ميليون
تاریخ ثبت: 21-2-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=41427
فروش داروخانه تهران، گلبرگ (با ملکيت)
فروش داروخانه تهران، گلبرگ (با ملکيت)
کد : DF765
نوع سند : 90 متر مسکوني
قيمت ملک : کارشناسي منطقه
مکان تقريبي : گلبرگ
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 10 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 7-6 ميليون
تاریخ ثبت: 21-2-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=41426
صفحه قبلی  صفحه بعدی  

فارمالیدر

راههای ارتباط با ما

تلفــن : 44008040-021
خطوط روتاری بدون اشغال
تلفن همراه : 09128705270
تلفن همراه : 09358705270
تلفن همراه : 09397714080
info@IranPhramaLeader.comتلفــن : 33521671-026
تلفن همراه : 09122631247
تلفن همراه : 09126128712
info@IranPhramaLeader.com

نشانی دفتر تهران

نشانی : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، خیابان آیت الله کاشانی ، بعد از خیابان ابوذر نرسیده به خیابان مهران ، جنب بانک سینا پلاک 69 ، ساختمان 107 ، طبقه 5 ، واحد 17
(حد فاصل داروخانه روزدار و داروخانه مظاهری و روبروی داروخانه خرسند)


نشانی دفتر کرج

نشانی : استان البرز، کرج، 45 متری گلشهر، نرسیده به پمپ بنزین ، مجتمع 110، طبقه 3، واحد 18

کلیه حقوق متعلق به شرکت ایران فارمالیدر میباشد